หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ท่าหลวง
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต"

วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง
 
พันธกิจ
 

การบริหารจัดการ การศึกษา ศาสนา สังคม และการสาธารณสุข ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการประชาชน

อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมและพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร

ผลิตอาหารปลอดภัย
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
 

คมนาคมและขนส่ง

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แหล่งน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
 

เศรษฐกิจ/อาชีพ/ท่องเที่ยว

สวัสดิการสังคม

การกีฬาและนันทนาการ