ท่านต้องการให้ อบต.ท่าหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 6 )
54.55%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
18.18%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
9.09%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
9.09%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
9.09%