หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ท่าหลวง
 
 
 
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
ภาษีป้าย  
 

ภาษีป้าย  

ภาษีป้ายภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายทีใช้ในการประกอบ หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือ วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  คือเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดง ภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผูมีหน้ครอบครองป้ายาที่ เสียภาษีป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตั ให้ถือว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่อัตราภาษีป้าย

1.ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน 500คิดภาษีตร.ซม. ต่อ3 บาท

2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย500ตร.ซมคิดภาษี.ต่อ 20 บาท

3.(ก)  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ

   (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยทั้งหมดบางส่วนหรือยู่ใต้และหรืออยู่ต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ   คิดภาษี500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาทป้ายเมื่อคำนวณพื้นที่จำนวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ

1.สำเนาทะเบียนบ้าน  บัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาหนังสือรับรองสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

3.รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย(ถ้ามี)

4.สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย

5.หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ)กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย


           -เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (..1) ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี

           -ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเด เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

การชำระภาษี

         -ให้เจ้าของป้ายช าระภาษีป้ายภายใน15วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

        - ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปีตั้งแต่วันที่ติดตั้(คิดภาษีป้าย เป็นรายงวด งวดละ3 เดือน)
งวด 1 มกราคม – มีนาคม = 100 %

งวด 2 เมษายน – มิถุนายน =  75 %

งวด 3 กรกฎาคม –  กันยายน = 50 %

งวด 4 ตุลาคม   –  ธันวาคม = 25 %

                                                              

เงินเพิ่ม

-ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ10ของค่าภาษี

-ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้ ร้อยละ10 ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม

-ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ2ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย


บทกำหนดโทษ


1.ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท

2.ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งความเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ลีกเลี่ยงภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่

เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

3.ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาทขั้นตอนการเสียภาษีป้าย1.ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีปกติ)

1.1เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ

-ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน

-แผนที่ตั้งพอสังเขป

- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)

1.2 ขั้นตอนการให้บริการ

- ยื่นแบบประเมินภาษี

- ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี

- ออกใบเสร็จรับเงิน

2. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายเดิม(กรณีเอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน)

2.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ

2.2 ขั้นตอนการให้บริการ

- ยื่นแบบประเมินภาษี

- ตรวจสอบ

- ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกสำรวจตรวจสอบป้าย

- คำนวณค่าภาษี แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ

- ออกใบเสร็จรับเงิน

2.3 ระยะเวลาดำเนินการ

- โดยประมาณ 1 วันทำการ
3.ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายใหม่

3.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

   - สำเนาทะเบียนบ้าน

   - ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
   - แผนที่ตั้งพอสังเขป

   - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)
  

3.2 ขั้นตอนการให้บริการ

1.ยื่นแบบประเมินภาษี ภป.1

2.ตรวจสอบ

3.ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกสำรวจตรวจสอบป้าย

4.คำนวณค่าภาษี
5.แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ ออกแบบ ภป3.

6.ออกใบเสร็จรับเงิน
                     เสร็จสิ้นกระบวนการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 15.39 น. โดย คุณ ญนุชจรี รอดทอง

ผู้เข้าชม 275 ท่าน

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต"
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง

 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-236-9899
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทร : 036-776-598 โทรสาร : 036-776-597
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 5,985,741 เริ่มนับ 24 ธ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10