หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
นายอนันต์ ปานทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต"
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลท่าหลวง
ศาสนสถานในตำบลท่าหลวง
หลวงพ่อเทพ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
วัดลพบุรีวราราม
วัดใหม่เทพมงคล
น้ำตกวังก้านเหลือง
อบต.ท่าหลวง
1
2
3
4
5
 
News
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ อบต.ท่าหลวง ลพบุรี
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารให้
กับประชาชนและยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในตำบลเพื่อนำมาพัฒนาต่อไปครับ
 
 
ติดต่อ : 036-776-598
 
นายอนันต์ ปานทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
 
 
 
 
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
  กิจการสภา
  วีดิทัศน์
 


-กิจการสภา- [ 6 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 41 


-VDO วีดิทัศน์- [ 6 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำงวดที่ 3 [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลคอนกรีต สายสี่ [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
   
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 6 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 44 
   
 
 
   
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4290 [แนวทางการพิจารณาฯ]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กพส. มท 0810.6/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วม(โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562) กสธ. มท 0819.2/ว4288  [ 18 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว42  [ 18 ต.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4272  [ 18 ต.ค. 2562 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 สน.บถ. มท 0809.74/ว4214  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 สล. มท 0801.4/ว4269  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว6213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว4243  [ 17 ต.ค. 2562 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4257  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18986-18990 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18991-19066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
   
 
 
ที่ ลบ 0023.5/ ว 1406 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี )ครั้งที่ 8/2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 578 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 275 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี )ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 188 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มถุนายน 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 131 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 84 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 76 
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
ขอเชิญชวนพิจารณาคัดเลือกนักบริหารฯ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
ที่ ลบ 0023.5 /ว 4058 ด่วนที่สุด เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี)ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
ที่ ลบ 0023.1/ 425 เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ที่ ลบ 0023.5/ ว 389 ด่วนที่สุด เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
ที่ ลบ 0023.5/ ว 391 ด่วนที่สุด เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ที่ ลบ 0023.5 /ว 390 ด่วนที่สุด เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168 [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ที่ ลบ 0023.5 /ว 383 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 14 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
   
 
 
อบต.มะนาวหวาน พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างฯ อบต.มะนาวหวาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในว [ 20 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองรี ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.เขาพระยาเดินธง ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.เขาพระยาเดินธง เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิก [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกกะเทียม [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ดีลัง [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ดีลัง เทศบาลตำบลดีลัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ดีลัง เทศบาลตำบลดีลัง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบา [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.ดีลัง เทศบาลตำบลดีลัง จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองรี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองรี รับชำระค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะลุง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะลุง รายงานรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แก่งผักกูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 256 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.พัฒนานิคม รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
   
 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 พ.ค. 2560)    อ่าน 974  ตอบ 2  
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
 
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ตำบลท่าหลวง

จุดชมวิว
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
 
โทร : 089-845-5459
สายตรงปลัด
นางนายสมโภช กะตุดเงิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
N
AXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
G
OOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-236-9899
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
โทร : 036-776-598 โทรสาร : 036-776-597
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 1,871,395 เริ่มนับ 24 ธ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10